Lifechip.pl

Rozdział V

Zagadnienie Istoty Morza.

 

Występujące w Piśmie Świętym opisy Morza, Otchłani, Piekła czy Chaosu, nad którymi panuje Bóg Zastępów, a z którego się wszystko wyłoniło, tłumacząc na obowiązujące pojęcia to Morze Informacji.

Bóg jako Informacja panuje nad wszystkim, co jest czynnikiem Informacyjnym według ustanowionych przez siebie Praw. Morze jako mieszanina wszystkich czynników, z których wyłonił się obecny Wszechświat jest według widzianego obrazu makro źródłem zniszczenia i destrukcji, wszystko pozostawione bez nadzoru Praw budujących zwiększa entropię, a wprowadzone Prawa pomiędzy Dwoma Siłami pozwalają na zmniejszanie entropii we Wszechświecie i umożliwiły wyłonienie się obecnego świata z Morza.

O wzajemnych zależnościach Boga i Morza mówią następujące przykłady tekstu:

Tyś mówił – Ja jestem Bogiem, Ja zasiadam w Boskiej stolicy w sercu Mórz” Ezech.28,2;

Swoją mocą uspokoił Morze” Ks. Hioba 26,12;

Ty panujesz nad Morzem nieokiełznanym, gdy fale jego podnoszą się, Ty je uśmierzasz” Ps.89,10;

„– złamałem Jego wielkość mym Prawem” Hiob 38,1–11;

Ty ujarzmiłeś Morze swą potęgą, Skruszyłeś głowy smoków na Morzu” Ps.74,13;

O jakeś upadło, zniknęło z Morza miasto sławne, potężne na Morzu” Ezech.26,17;

W samym sercu Mórz są Twoje Granice” Ezech.27,4 – test mówi, o mieście, więc jak mogło zostać wybudowane na morzu jako wodzie, natomiast mogło być wielkie na Morzu Informacji.

Uśmierzasz szum Morza, szum fal jego i wzburzenie narodów” Ps.65,8;

Ujrzały cię Wody, o Boże Ujrzały cię Wody i zadrżały” Ps.77,17;

Bo Morze przemówiło” Izajasz 23,4;

Morze podeszło pod sam Babilon pokryło go naporem fal jego miasta stały się pustynią” Jer.51,42;

Który wzburza Morze tak, że szumią jego fale” Jer.31,35; Izaj.51,15;

Każe wyschnąć jego Morzu, a źródłu jego zniknąć” Jer.51,36–42; Ks. Nahuna 1,4;

Oto Ja swoją groźbą osuszam Morze” Izaj.50,2;

Położę na Morzu rękę jego, a prawicę jego na Rzeki” Ps.89,26; Izaj.23,11;

I wrzuci w głębokości Morskie wszystkie grzechy nasze” Ks. Micheasza 7,19

a jeśli słowa te odnoszą się do Jezusa, który przez chrzest miał wziąć na siebie grzechy ludzkości, a grzech może być jedynie zapisem informacyjnym, wniosek może być tylko jeden, że Morze to zbiór dobrych, bądź złych Informacji.

 

Z części informacyjnej budowy materii – Morza wynika jej falowy charakter, będący jej nieodłączną i nierozerwalną formą. Natomiast charakter korpuskularny materii jest określany w tekście jako proch, a jego symbolem w tekście Pisma Świętego jest Ląd. Wyjaśnienia dotyczące tworzenia się prochu znajdziemy w dalszej części.

Copyright © 2014 Lifechip.pl