Katastrofa naukowa

  • eljasz
  • Autor
  • Gość
  • Gość
1 rok 3 miesiąc temu - 1 rok 3 miesiąc temu #15 przez eljasz
Katastrofa naukowa was created by eljasz
Katastrofa naukowa

Poniższy tekst stanowi przewodnią informację dla całego forum i równocześnie WNIOSKI końcowe po 30 latach pracy nad tematem.

Zapisy na forum w pewnym momencie musiałem zakończyć.
Napotkałem barierę, której nie można na obecne czasy pokonać.
TO czasy KŁAMSTWA NAUKOWEGO wpojonego przez tzw. ateistów dysponujących szeroko rozwiniętym aparatem naukowym rozdzielającym tytuły naukowe tylko swoim adoratorom. Oczywiście to tylko przykrywka dla kryjącego się w esencji działania Systemu Operacyjnego. Jak pisałem, naukowcy zawsze dążyli do poznawania mechanizmów służących udowadnianiu jakoby Człowiek powstał bez udziału Boga czyli z chaosu.
Jednak jest w tym jakieś działanie i nawet idąc po pewnych wybojach i błędach można znaleźć okruchy prawdy. Doszedłem do etapu badań gdzie stwierdziłem, że naukowcy w swoim rozpędzie kłamstwa, niedomówień i wypaczania prawdy doświadczalnej przez teorie wyssane z „palca” UDOWADNIAJĄ ISTNIENIE BOGA.
Istnieje i druga grupa poszukiwaczy Boga, Prawdy i Esencji Istoty Rzeczywistości, zawodowo do tego przygotowana, ale nic w tym kierunku nie robiąca. Nie chce wykorzystać takiego rewelacyjnego osiągnięcia ateistów dla swoich celów, zwalcza ten najważniejszy dowód, jednak z prostego powodu - swojej głupoty, niekompetencji edukacyjnej i chyba PYCHY, blokują aby ktoś obcy, nie z ich grona, miał prawo do nauczania o Istnieniu Praw Kreacji.

Czego dotyczy odkrycie?
- od 25 lat zwracam się do wielu pracowników naukowych (obu grup) w znaczących jedenastkach badawczych z różnymi tytułami naukowymi z jednym prostym problemem, który nie znalazł wyjaśnienia w literaturze fachowej.
Dotychczas nie uzyskałem odpowiedzi, każdy pytany odsyła do "kolegi" lub w ogóle ignoruje pytającego.

OTO wysyłana treść zapytania;

"chciałbym prosić o wyjaśnienie zasadniczego problemu fizycznego, na którym TO bazuje cała obecna nauka o człowieku w wielu dziedzinach jego konstrukcji.

pytanie:
zgodnie z jaką zasadą fizyczną prądy z neuronów przechodzą przez 5 warstw elektrolitu, aby ukazać się w pomiarach, które zostają analizowane jako działanie odpowiednich pól neuronowych. dokładnie ułożonych oczywiście pod punktami aktywności elektrycznej?
czy jeśli badamy prądy EEG i polejemy głowę wodę otrzymamy jakieś wyniki? - bo w tenże sposób działa warstwa pod skórą zasadniczą.
problem dotyczy oczywiście również zapisu EKG.
istnieją dowody wielu zapisów wskazujących na zawały, ale nieadekwatnych do istoty sprawności serca wykazanych badaniem krwi.
NIE kwestionuję FAKTU istnienia aktywnych prądów na skórze jednak nie wynikają one z wnętrza czaszki, serca ... a ich źródło opisałem.”

Nigdy nie otrzymałem oficjalnej odpowiedzi na powyższe pytanie od jakiegolwiek pracownika naukowego, chyba, że byli już na emeryturze więc mogli odpowiedzieć - "że nie wiedzą"!
Tak więc postanowiłem napisać do Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zapytać o warunki prawne.
-"jakie prawo ma obywatel do ODPOWIEDZI na zadanie pytania jednostkom naukowym"
- takie pytanie zadałem ministrowi "nauki..." 2 lata temu, powtórzyłem po kilku miesiącach bez reakcji, ponownie zadałem 3-ci raz i otrzymałem po miesiącu takie oto stanowisko prawne, inaczej mówiąc co należy się obywatelowi w
zamian za podatki z których utrzymuje się edukacja.
wynika z tego dowód - jeśli chcesz zadać pytanie profesorowi musisz go wywołać na salę sądową, gdyż to jego prywatna wiedza!

W tym miejscu wklejam treść korespondencji -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
00-529 Warszawa
Wspólna 1/3
Miejsce i data sporządzenia dokumentu
Warszawa, 2018-09-07
Dane adresatów
Janusz Lusiński
informacja
Pismo
Treść dokumentu
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2018 r. uprzejmie wyjaśniam, że podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym szkoły wyższe, są obowiązane do udostępniania informacji publicznej - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330). Natomiast informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych.
Udzielanie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej. Odmowa udzielenia informacji publicznej stosownie do art. 16 ust. 1 ww. ustawy, następuje w formie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja administracyjna. Natomiast udzielenie odpowiedzi na wniosek niedotyczący informacji publicznej lub dotyczący informacji niebędącej w posiadaniu organu następuje zwykłym pismem. Należy zaznaczyć, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie jest organem wyższego stopnia w stosunku do rektora uczelni publicznej. Do rozstrzygnięć o odmowie udostępnienia informacji publicznej podmiotów niebędących organami władzy publicznej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ponadto należy wyjaśnić, że nie każda sprawa wniesiona do rektora jest rozpatrywana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Co prawda nieudzielenie odpowiedzi przez władze uczelni może uchybiać dobrym zwyczajom akademickim, ale nie zawsze stanowi naruszenie przepisów. Jednakże, gdyby, w Pana ocenie, działanie rektora uczelni naruszało przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (bezczynność organu), może Pan wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. W przypadku bezczynności władz uczelni, złożenie do właściwego ministra zażalenia (w trybie art. 37 Kpa) na niezałatwienie sprawy w terminie jest nieuprawnione.Należy dodać, że w myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem.
Nie oznacza to jednak, że uczelnie i ich organy są organizacyjnie lub też służbowo podporządkowane ministrowi. Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach
swojego działania, na zasadach określonych w ustawie. Należy zaznaczyć, że nadzór nad uczelniami medycznymi sprawuje Minister Zdrowia.

Z poważaniem,
dr Elżbieta Paziewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Szkolnictwa Wyższego
Załączniki:
klauzula informacyjna RODO.(1520273_1377838).docx
Podpisy elektroniczne
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2018-09-07T11:58:16.196Z
Podpis elektroniczny


O zagadnieniu tym już w kilku miejscach i w różnych czasach pisałem na forum (szczególnie temat „Problemy fizyczne”)
Trudno jest udowodnić, że zapis EEG czy EKG jest niezgodny ze stanem faktycznym badanej substancji organu. Przy bezpośrednim podłączeniu elektrod coś tam wskazuje lub nie i można wizualnie np. stwierdzić, że tkanka jakiegoś płata neuronowego, serca jest po prostu niedokrwiona, martwa, lub zdrowa.
Sprawa jest całkowicie odmienna w sytuacji zamkniętych powłok. Można zapis dowolnie interpretować jako działanie pola X1, X2...Xn, (opowiadanie bajek) nikt nie sprawdzi lecz tylko porówna swoją wiedzę wyczytaną z wiedzą lekarza.
Jednak w pewnym szczególnym przypadku przy badaniu EKG dość szybko można sprawdzić prawidłowość analizy zapisu z faktyczną sytuacją stanu serca.
Osobiście kiedyś robiłem sobie badanie, ot tak, bez specjalnej konieczności zdrowotnej tegoż organu.
Wyszedł zapis jakoby był to stan przedzawałowy, wszystkie określone naukowo załamki tego (opisanego) stanu. Dodam dla wyjaśnienia, że w swoich poszukiwaniach zapoznałem się z ponad setką zapisów wraz z komentarzem specjalisty.
Sytuacja jednak wyglądała w ten sposób, że byłem mocno zestresowany wizytą w gabinecie i dość poważnym zranieniem wywołującym ból, nie dotyczyło to w żadnym wypadku serca, wpływało jedynie na zmiany prądów na skórze.
Spotkałem się również z innym przypadkiem, że ból około sercowy, dał sygnał lekarzowi do wykonania EKG, które wykazało ostry zawał. Lekarz mówi, „wzywamy karetkę”, pacjent odwieziony zostaje na oddział ratunkowy.
Leży cały dzień, zrobiono badanie krwi aby skontrolować czynniki rozpadu tkanek, jaki jest stan serca. Okazuje się pod koniec dnia lekarz mówi - „ może pan iść do domu i może zostać, nie wiemy co jest, zapis wskazuje na zawał badanie chemiczne czynników krwi wyklucza zawał”. Pacjent poszedł do domu. Potem umówił się na badanie do p. prof. leczącego wielkie osobistości, po zrobieniu badania prof. załamuje ręce i drapie się w głowę bo nie potrafi odczytać co wykres przedstawia. Nie pasuje mu do żadnego znanego zapisu czy jednostki chorobowej.
„Pacjent” czyli mój znajomy ma się świetnie i gdy mu wyjaśniłem, dlaczego nie występuje korelacja między zapisem, a stanem faktycznym dał sobie spokój z dalszymi badaniami.
Jest i sytuacja odwrotna dokładnie opisywana przez gazety w znaczącej ilości gdzie wykres nic krytycznego nie wskazuje, a pacjent w kilka godzin po tym umiera na zawał.
Współczuć można tym co dają się potem nabierać na statyny, ale to już inny temat.
Tak jest właśnie, - zapis w wielu wypadkach nie wskazuje stanu faktycznego narządu w tym określonym czasie, może natomiast być przyczynkiem do pewnego zastanowienia nad zmianą trybu życia.
Istnieje wiele przyrządów do elektronicznego wykrywania chorób, ich dokładnej analizy i najśmieszniejsze jest, że w kilka minut podawania (przeciw) prądów są w stanie wyleczyć każdą chorobę – jak zapewniają konstruktorzy tych aparatów.
Wszystko przebiega w sferze Aury, nie ma nic wspólnego ze stanem ciała materialnego i kierunek rozwoju jest taki, że te zależności powinny się zmniejszać.
Dokładnie opisałem temat przy omawianiu Aury.

I tu dobiegamy do wniosków rozpoczętego tematu.
Żadne pola - prądy badane technicznymi przyrządami na powierzchni skóry nie wychodzą z wnętrza ciała i nie stanowią dowodów na działanie organów.
Prądy występują, ale ich źródło jest poza ciałem i każdy uczony uznający istnienie tylko ciała jako maszyna samonapędzająca się jedzeniem udowadnia, że oficjalna nauka zwana fizyką jest jedną wielką brednią.
A następny ważny dowód, to fakt, że żadne pole elektromagnetyczne ze statku podwodnego (czyli łączność radiowa) nie wydostaje się na powierzchnię morza. Jego skład jest identyczny z elektrolitami ciała, a odległości czy inaczej grubość warstwy elektrolitowej jest porównywalna do kilku tysięcy metrów zanurzenia statku.

A jeśli nie ciało generuje prądy – TO CO?
Konstrukcja KREATORA – CO NALEŻAŁO UDOWODNIĆ.

Temat „król jest nagi” na akademickim forum umieściłem w 2014 roku i nikt zareagował.

www.nfa.pl/news.php?id=8288

pytanie było na forum fizycznym www.electrino .... przez długi czas, przeczytało go ponad 12 000 osób (specjalistów chyba) bez odpowiedzi, w końcu napisałem temu „fizykowi” krytycznie o jego wiedzy (pisał o antenkach w neuronach) i musiał skasować całość.

Tak więc nie ma co dalej ciągnąć zagadnienia świadomości i wyjaśniać, bo bez zmiany podstaw myślenia niczego się nie przeforsuje. Chodzi oczywiście o WYZWOLENIE z narzucanych stanów psychicznych.
Idę na zasłużoną emeryturę.
Na ten czas jak napisano w Piśmie - "pieczęcie zostały złamane"
pozostałe tajemnice przekażę przy następnym pobycie ....

Ostatnia1 rok 3 miesiąc temu edycja: eljasz od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.157 s.