Bóg Zastępów – Ojciec Niebieski.

Nie należy utożsamiać Boga Stwórcy z Bogiem Zastępów z opisu w Ks. Ezechiela, a nazywanym przez Jezusa – Ojcem Niebieskim, gdyż jest On już rezultatem rozwoju człowieka i działania wyłącznie w jednej Energii Miłości lub Nienawiści w pozostałych przypadkach, jako Świadomość oczywiście.
Jeśli wiemy już, że takie symbole jak Złoto, Kadzidło i Mirra są symbolami Świadomości i zostały złożone w hołdzie Jezusowi, to On i Jego działalność jest poświęcona kształtowaniu Świadomości z istniejących przeciwstawnych czynników informacyjnych, gdyż mówi „jeśli się kto nie narodzi z Wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego” Jan 3,5. Woda w tłumaczeniu na język naszej cywilizacji oznacza Pole Energetyczne. Czyli należy tłumaczyć te słowa jako „narodzenie się z Informacji i Pola, co nie ma niczego wspólnego z ciałem materialnym, gdyż ciało Świadomości to nie mózg. Śmierć ciała to nie śmierć Świadomości, a narodzenie Świadomości to nie narodzenie ciała materialnego. Natomiast ciało materialne jest potrzebne i stanowi ono pewnego rodzaju wzorzec do budowy ciała Świadomości.
Stary Testament jest poświęcony przedstawieniu Praw rządzących budową ciała materialnego i poprzez ich przestrzeganie można żyć w zdrowiu, czego dotychczas nie zauważyli nauczyciele ludu.
Opis wyglądu Świadomości jako procesora, zwany „duchem życia”, „duch żywych istot” znajdujemy jedynie  w Ks. Ezechiela 1,20 „w kołach był duch żywych istot”,15–19 „z biodra każdej istoty wychodzi Koło, jedno koło w drugim, dokoła pełne Oczu”. Zdania 26–29 zawierają opis Ojca Niebieskiego, którego najważniejszą cechą jest posiadanie Dwóch Kół; „A wyżej ponad tym, co wyglądało jak jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu,  a z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, (Koło), co wyglądało na ogień i wokół niego blask”. Powtórzenie tekstu 8,2. Natomiast każdy z cherubów pod sklepieniem posiada po jednym Kole, według opisu 10,9 i 10,12 „znajdowały się cztery koła, po jednym kole obok każdego cheruba, gdy chodziły, poruszały się przy ich boku koła, Ich całe ciało – plecy, ręce, skrzydła i koła u wszystkich czterech – były wypełnione oczami” (taki jest wygląd procesora z daleka).
Słowo Koło jest synonimem słowa Oko, gdyż jest konsekwencją dokładnego określenia wyglądu tego zjawiska. Zestaw Kół tworzy wyraźny obraz ludzkiego oka, procesory są rozlokowane w obrębie tęczówki. (Patrz rysunki str.15) Powstała niedawno dziedzina medycyny zwana irydologią zajmuje się odczytywaniem chorób ciała z wyglądu poszczególnych segmentów tęczówki i nie jest niczym innym jak tylko bezpośrednim wejściem w system sterujący.
Mamy jeszcze wyraźny opis Zasiadającego Na Tronie w Ks. Daniela 7,9 „Tron Jego był z ognistych płomieni, Jego Koła – płonący ogień” („koła” w tłumaczeniu zostały zapisane od małej litery). Koła jako Istota Świadomości Zasiadającego, a nie koła tronu, bo to nie wózek, jest przecież przenoszony przez cheruby pod tronem, czyli Zastęp, a On jest z tej racji Bogiem Zastępów wydającym im polecenia Ezechiel 11,22. Obrazu Kół można się również doszukać w Obj., Jana 1,14, 19,12 „a Oczy jego jak płomienie ognia”, gdyż jest to wraz z włosami, stopami, ustami i pasem na piersi atrybut Jego Boskości. W przeciwieństwie do Ojca Niebieskiego człowiek ma jedno Koło i mowa jest o nim w słowach Jezusa Łuk.11,34 „Światłem ciała jest twoje Oko” – jest Świadomość, gdyż jak dalej wynika z kontekstu i nauk Jezusa, „gdy Oko jest w świetle to i ciało jest zdrowe”. Powtórzenie Mat. 6,22–23. Powyższy cytat oznacza powiązanie zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym poprzez czyny i jest głównym zagadnieniem nauk Ewangelii. Ojciec Niebieski Steruje Urządzeniem zwanym Rozumem, które u człowieka decyduje o możliwościach pamięci, poszczególnych stanów psychicznych, jego zdolnościach fizycznych, inteligencji oraz steruje programami na poszczególnych etapach metabolizmu, poczynając od transkrypcji na poziomie DNA jak i o innych czynnościach – do których opisu wrócimy. (Rozum str. 68)
Drugi ważny opis Zasiadającego na Tronie spotykamy w Obj. 4,6–7, gdzie „cztery Zwierzęta pełne Oczu (procesorów) z przodu i z tyłu, z twarzami lwa, wołu, orła i ludzką” wykonują polecenia wydawane z poziomu Tronu. ON działa poprzez pośrednictwo cherubów z opisu Ezechiela, z których każdy ma cztery twarze i wykonują pracę na poziomie Rozumu. Podobny opis znajdujemy również w Ks. Izajasza 6,1– 2 oraz słowa „a Jego Koła jak huragan” 5,28,  które mogą dotyczyć jedynie Ojca Niebieskiego, gdyż powyżej jest mowa o zamkniętym pasie i sandałach na stopach, do których to elementów i ich znaczenia wrócimy w dalszej części, Należy zwrócić uwagę, iż w opisach jest mowa o całych ciałach i skrzydłach wypełnionych podstawowymi cegiełkami, Stwórcami, które nie tylko pełnią rolę elementu informacyjnego, ale również tworzą proch jako budulec poszczególnych poziomów materii.
Elektron jest trzeciorzędową strukturą od poziomu Stwórcy, więc możemy sobie wyobrazić opisywane poziomy i możliwości ich poznawania przy pomocy obecnej techniki.
Zbiór podstawowych procesorów nazywany jest kręgiem Kół – Galgal, a zasilany jest z ogniska pomiędzy cherubami Ez,1,13, od intensywności blasku zależą możliwości Ojca Niebieskiego. Na wielkość ogniska mają wpływ czyny człowieka,” jak ty Ojcu, tak Ojciec tobie”, co zamyka krąg zależności pomiędzy poziomami najniższym i najwyższym pod względem budowy informacyjnej.
Każdy ma swojego Ojca Niebieskiego, dlatego Jezus mówi: „Abyście byli synami Ojca Waszego” Mat.5,45, „nie będziecie mieli zapłaty u Ojca Waszego” Mat.6,1, „a Ojciec twój odpłaci tobie” 6,6; 6,18, „Ojciec Wasz Niebieski wie, czego potrzebujecie” 6,8; 6,14–15; 7, „Duch Ojca Waszego, który mówi w Was” 10,20, oraz inne fragmenty. Natomiast wyraźnie oddziela Swojego Ojca Niebieskiego, „kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie” 7,21, „zostało mi przykazane przez Ojca mojego” 11,27, „przyjdzie w Chwale Ojca swego” 16,27, „aniołowie patrzą na oblicze Ojca mojego”18,10, „jeśli dwaj z was uzgodnią prośbę, otrzymają od Ojca mojego” 18,19 (nie Ojca swojego, gdyż nie wiadomo, którego z nich Ojciec miałby to spełnić), „Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich” Jan 10,29, „poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy jesteście we mnie, a Ja w was” Jan 14,20 pełniąc rolę Ojca waszego – należałoby dokończyć dla wyjaśnienia, gdyż stanął „po prawicy Ojca swojego”, wszedł w tym momencie do Chwały.

                                                            Chwała – Ciężki.

Chwała z poziomem Ojca Niebieskiego to Urządzenie, według prawidłowego tłumaczenia oznacza Ciężki. Opis wnętrza Chwały – Ciężkiego zawiera Ks. Ezechiela, Izajasza i Objawienie św. Jana. Używany wielokrotnie w tekście Pisma św. wyraz „Chwała”, należy bardzo dokładnie odnosić do sytuacji jego użycia, gdyż nie jest to synonim wyrazu „sława”, hebrajski zapis w Piśmie to „KABOD” (Patrz – „Rozmowy o Biblii” prof. Anny Świderkówny).
Wewnętrzny obraz Chwały to Tron z Ojcem Niebieskim, pod którego stopami znajduje się sklepienie, „podniosła się Chwała Pana znad cherubów, a dziedziniec był pełen blasku Chwały” Ez.10,4; Obj.4,6; oraz Ks. Wyj.24,10 „a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo”. Sklepienie to, o niebieskim kolorze znajdującym się pod stopami Boga Zastępów jest po prostu Ekranem, na którym może odzwierciedlać każde miejsce i każdą sytuację dziejącą się np. w Morzu, służy do porozumiewania się z cherubami pod Nim i sterowania nimi. O ile jednak Mojżesz i Ezechiel widzieli jednakowe obrazy Chwały, to były one na przeciwległych biegunach poziomów działania Boga Zastępów. Mówią o tym słowa Ew. Jana 13,31–32 „Syn człowieczy został teraz otoczony Chwałą, a w Nim Bóg został otoczony Chwałą. Jeśli Bóg został w Nim otoczony Chwałą, to i Bóg otoczy go Chwałą w sobie samym, i to zaraz Go Chwałą otoczy”, oraz 17,1 „Otocz swego Syna Chwałą, aby Syn Ciebie Nią otoczył” (tłumaczenie wg Biblii Tysiąclecia, gdyż Biblia Towarzystwa Brytyjskiego tłumaczy słowo „Otoczony” jako „Uwielbiony). Jest to właśnie jeden z momentów, w którym nie zrozumiano zapisanych obrazów. Sytuację odzwierciedlają również słowa „Ojciec jest we mnie, a Ja w Ojcu” Jan 10,38. Są to Informacje wynikłe jedna z drugiej, przenikające się wzajemnie, o tych samych możliwościach i Prawach, jednak ich działania są różne – wzajemnie się uzupełniające, gdyż widzą inne przestrzenie, z których zbudowana jest Całość. Chwała widziana przez Mojżesza należy do Ojca Zewnętrznego zwanego również Widzącym (perspektywę naszego świata), natomiast druga opisana przez Ezechiela i Jana należy do Ojca Niebieskiego, który jest w nas.
Zewnętrzny obraz Chwały – Ciężkiego to „wielki obłok, płomienny ogień i blask dokoła niego” Ez.1,4; „Otoczyła mnie wielka jasność z nieba” Dzieje Apost.22.6. Chwała bywała wielokrotnie widziana przez obecnych ludzi, lecz niewiedza o charakterze tego zjawiska jako niewytłumaczalnego przez naukę, uniemożliwiała odpowiednią konfrontację tekstu przesłania Pisma św. z obrazami rzeczywistości. Zjawisko to jest nazywane „piorunem kulistym” i zwrócę uwagę jedynie na fakt, że spotkanie z tym „piorunem” nigdy nie wyrządziło człowiekowi szkody na zdrowiu, czy życiu, w przeciwieństwie do rzeczywistego pioruna, natomiast cechą charakterystyczną jest znikanie przedmiotów ze złota, nawet z ręki doświadczanych tym zjawiskiem osób. 
Diadem jako dawna wiedza o istnieniu Chwały.
Zdjęcie z Encyklopedia multimedialna PWN – Historia. Hasło Diadem. Patrz galeria

Ciężki – Chwała jest najważniejszym Urządzeniem umożliwiającą zaistnienie człowieka, jest źródłem energii sterującej procesorami, nazywanej dalej Energią Kształtu, oraz jest źródłem Energii Mocy, jest odpowiedzialna za tworzenie masy – dlatego prawidłowa nazwa wynika z zasad działania.

 Oto symbole pozostawione przez poprzednie pokolenia przedstawiające Ciężki – Chwałę.

 

Wewnątrz Chwała składa się z trzech poziomych elementów do osi pionowej Głowy, gdzie w obrazach naszego świata środkowy element jest symbolizowany przez rondo kapelusza, wieniec laurowy (? można dyskutować), w nakryciu głowy rabinów czapka z dużym futrzanym rondem, oraz czapka z obrysem ośmiokąta. Drugi element znajduje się na poziomie szyi i symbolizuje go koloratka u kapłanów katolickich, natomiast trzeci element znajduje się powyżej głowy i jego obraz przedstawia aureola. Symbolem Ciężkiego jest oznaczana na malowidłach z dawnych czasów głowa Jezusa na krzyżu, cztery trójkąty w formie krzyża maltańskiego, oraz wolne przestrzenie pomiędzy nimi. Za jej sterowanie odpowiada 24 Starców zasiadających wokół Tronu. Każdy z nich steruje jedną Bramą, przez którą wpływa Woda Sterująca, lub Woda Mocy, inaczej pole energetyczne i działających na polecenie Zasiadającego. Obj.4,4 „Wobec swoich Starców będzie uwielbiony” również – Iz.24,23; Mat.21,16.
Rozwiązanie widzenia to osiem Bram na trzech poziomach 8 x 3 = 24.
Są przypadki stwierdzane przez medycynę, że starsi ludzie skarżą się na uciskający ból wokół skroni, nie wynikający z objawów somatycznych, przyczyną tego objawu jest praca tego środkowego elementu i leczenie w tym przypadku nie da żadnych pozytywnych rezultatów, natomiast może przeszkadzać w przebudowie. Aby w pełni zrozumieć znaczenie słowa Chwała, jako Urządzenia (Konstrukcji), które jest odpowiedzialne za prawidłowe współdziałanie z ciałem człowieka, przytoczę kilka ważniejszych cytatów.