Rozdział III

Aby w pełni zrozumieć znaczenie słowa Chwała, jako Urządzenia (Konstrukcji), które jest odpowiedzialne za prawidłowe współdziałanie z ciałem człowieka, przytoczę kilka ważniejszych cytatów

„i ukazała się im w obłoku Chwała Pana.” Ks. Wyj.16,10;
„Chwała Pana spoczęła na górze Synaj „Ks. Wyj.24,16:
„A wygląd Chwały Jahwe był jak ogień pożerający” Ks. Wyj.24,17;
„To miejsce uświęcone przez moją Chwałę” Ks. Wyj.24,17;
„Pokaż mi proszę Chwałę Twoją” Ks. Wyj.33,18
„Przechodzić będzie Chwała moja” Ks. Wyj.33,22;
„I ukaże się wam Chwała Pana” Ks. Kap.9.6;
„I ukazała się całemu zgromadzeniu Chwała Pańska” Ks. Liczb 16,19; 20,6;
„Chwała Pańska zapełniła świątynię” I Król.8,11;
„A potem przyjmiesz mnie do Chwały” Ps.73,24;
„Przebywasz w Chwałach Izraela” Ps.22,4:
„zbudź się Chwało moja” Ps.57,9;
„Oto stała tam Chwała Pańska” Ezech.3,23;
„Odsunęła się Chwała Pana od progu i stanęła nad cherubami” Ezech. 10,18;
„I oto Chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego Chwały.” Ezech. 43,2:
„Wspaniała Chwała nam przypadnie, źródło promieni o szerokich brzegach” Iz.33,21;
„Jego Chwała jawi się nad tobą, a ponad tobą jaśnieje Jahwe” Izaj. 60,2;
„I przywdzieje wspaniałe szaty Chwały” Ks. Barucha 5,1;
„Nabywaj mądrości – włoży na twoją głową ozdobny wieniec Chwały” Przyp. Salomona 4,9;
„Włóż na głowę swą koronę Chwały” Ks. Barucha 5,2;
„Ezechiel oglądał widzenie Chwały jakie ukazał mu (Pan) na rydwanie cherubów”
Mądr. Syracha 49,8;
„Abyśmy siedzieli w Chwale Twojej” Mar.10,37;
„Czyż nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej Chwały” Łuk.24,26;
„Mojżesz i Eliasz ukazali się w Chwale, Ujrzeli Chwałę Jego i tych mężów” Łuk,9,31–32;
„dam Ci ich Chwałę” Mat.4,8;
„Ujrzał Chwałę Jego i mówił” Jan 12,41;
„I objawił Chwałę swoją” Jan 2,11;
„Chwało moja (wieńcu mój)” L. do Filip.4,1;
„nie ukrzyżowaliby Pana chwały;” 1 do Koryntian 2,8,
„Niewiędnący wieniec Chwały”(tłum Tysiąc.) „niezwiędłą koronę Chwały” 1 L. Piotra 5,4;
„Bóg Chwały ukazał się Abrahamowi” Dzieje Apost.7,2;
„Ujrzał Chwałę Bożą” (Szczepan) Dzieje Apost.7,55;
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im Chwały Bożej” L. do Rzym.3,23;
„Wskrzeszony przez Chwałę Ojca – powstał z martwych dzięki Chwale Ojca” L. do Rzym.6,4;
„Wzięty w górę do Chwały” I Pawła do Tymot. 3,16;
„Wziął on bowiem od Ojca cześć i Chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu Chwały” II Piotra 1,17;
„[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.” L. do Efezjan 1,17;
„Zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w Chwale” I l. do Filip. 4,19;„Oświetla je bowiem Chwała” Obj.21,23;
„Albowiem Twoje jest Królestwo i Moc, i Chwała” Mat.6,13
– i w tych ostatnich słowach najważniejszej modlitwy zostało podsumowane zagadnienie celu rozwoju człowieka.
Pisanie słowa „CHWAŁA” z małej litery świadczy o kompletnym niezrozumieniu znaczenia tego słowa i sensu wypisanych powyżej zdań, przez tłumaczących Pismo Święte na nasz język. Świadomość, Istota życia, Koła – Oczy Boga Zastępów mogą działać jedynie w Chwale, czyli w elemencie Je otaczającym. Dodam w tym miejscu bardzo ważną uwagę dotyczącą zmiany położenia pierścieni ośmiokątnych w Ciężkim w zależności od sytuacji, gdy Ciężki jest związany z ciałem, lub gdy jest samodzielną jednostką. Otóż przy połączeniu z ciałem pierścienie są równoległe – poziome i wykorzystane są Bramy Mocy, natomiast w stanie wolnym, pierścienie przyjmują położenie prostopadłe do siebie, zostają ułożone jak osie współrzędnych opisujących przestrzeń – x,y,z. Np. zewnętrzny pierścień – w położeniu osi x, środkowy – w położeniu osi y, a najmniejszy wewnętrzny – w położeniu osi z. Jest to jedna z możliwych kombinacji, gdyż poziom jest wyznaczony i jak ułożą się poszczególne pierścienie zależy od wielu czynników, a ich położenie będzie decydować o Energii wypadkowej. Natomiast położenie pierścieni w Oku, jako jednostce przetwarzającej informację, zawsze jest prostopadłe z różnymi kombinacjami, w tym wypadku otwarte są Bramy Energii Sterującej. Różne kombinacje ułożenia pierścieni i odpowiednie wykorzystanie Bram decyduje o zadaniach takiej Jednostki, a spełniane funkcje będą posiadały inne nazwy wprowadzane sukcesywnie w trakcie wykładu. W każdym przypadku pracujące 8 Bram musi wytworzyć wirujące pole o odpowiednim kierunku i sile.

                     Zagadnienie Istoty Morza.

Występujące w Piśmie Świętym opisy Morza, Otchłani, Piekła czy Chaosu, nad którymi panuje Bóg Zastępów, a z którego się wszystko wyłoniło, tłumacząc na obowiązujące pojęcia to Morze Informacji.
Bóg jako Informacja panuje nad wszystkim co jest czynnikiem Informacyjnym według ustanowionych przez siebie Praw. Morze jako mieszanina wszystkich czynników, z których wyłonił się obecny Wszechświat jest według widzianego obrazu makro źródłem zniszczenia i destrukcji, wszystko pozostawione bez nadzoru Praw budujących zwiększa entropię, a wprowadzone Prawa pomiędzy Dwoma Siłami pozwalają na zmniejszanie entropii we Wszechświecie i umożliwiły wyłonienie się obecnego świata z Morza.
O wzajemnych zależnościach Boga i Morza mówią następujące przykłady tekstu:
„Tyś mówił – Ja jestem Bogiem, Ja zasiadam w Boskiej stolicy w sercu Mórz” Ezech.28,2;
„Swoją mocą uspokoił Morze” Ks. Hioba 26,12;
„Ty panujesz nad Morzem nieokiełznanym, gdy fale jego podnoszą się, Ty je uśmierzasz” Ps.89,10;
„– złamałem Jego wielkość mym Prawem” Hiob 38,1–11;
„Ty ujarzmiłeś Morze swą potęgą, Skruszyłeś głowy smoków na Morzu” Ps.74,13;
„O jakeś upadło, zniknęło z Morza miasto sławne, potężne na Morzu” Ezech.26,17;
„W samym sercu Mórz są Twoje Granice” Ezech.27,4 – test mówi, o mieście, więc jak mogło zostać wybudowane na morzu jako wodzie, natomiast mogło być wielkie na Morzu Informacji.
„Uśmierzasz szum Morza, szum fal jego i wzburzenie narodów” Ps.65,8;
„Ujrzały cię Wody, o Boże Ujrzały cię Wody i zadrżały” Ps.77,17;
„Bo Morze przemówiło” Izajasz 23,4;
„Morze podeszło pod sam Babilon pokryło go naporem fal jego miasta stały się pustynią” Jer.51,42;
„Który wzburza Morze tak, że szumią jego fale” Jer.31,35; Izaj.51,15;
„Każe wyschnąć jego Morzu, a źródłu jego zniknąć” Jer.51,36–42; Ks. Nahuna 1,4;
„Oto Ja swoją groźbą osuszam Morze” Izaj.50,2;
„Położę na Morzu rękę jego, a prawicę jego na Rzeki” Ps.89,26; Izaj.23,11;
„I wrzuci w głębokości Morskie wszystkie grzechy nasze” Ks. Micheasza 7,19
– a jeśli słowa te odnoszą się do Jezusa, który przez chrzest miał wziąć na siebie grzechy ludzkości, a grzech może być jedynie zapisem informacyjnym, wniosek może być tylko jeden, że Morze to zbiór dobrych, bądź złych Informacji.

Z części informacyjnej budowy materii – Morza wynika jej falowy charakter, będący jej nieodłączną i nierozerwalną formą. Natomiast charakter korpuskularny materii jest określany w tekście jako proch, a jego symbolem w tekście Pisma Świętego jest Ląd. Wyjaśnienia dotyczące tworzenia się prochu znajdziemy w dalszej części.

                 Kto był Prorokiem, Wolna Wola.

Chyba nikt nie wątpi w fakt posiadania Wolnej Woli przez Jezusa.
W trakcie swego życia poprzez pewne słowa i czyny dokonuje zaprogramowania kilku ważnych dla ludzkości Praw, które będą na całym świecie respektowane przez Zastępy i przez nie realizowane do wykonania. Robi to z dwóch pozycji – pierwsza jak wyżej w świecie makro oraz drugiej w czasie Trzech Dni gdy wchodzi do Morza Informacji, Otchłani, gdzie znajduje się Jednostka Centralna (komputer) sprawująca kontrolę nad całością informacji Ziemi i wprowadza Nowe Prawa. Dokonuje zaprogramowania uzupełniając Prawa, których wyjaśnienie daje w naukach zawartych w Ewangelii. Mówi – „przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę” Jan 12,27. Te dni to czwartek, piątek i sobota, w niedzielę jest wolny od swoich obowiązków. Zastępy działają w pewnej części przestrzeni, w której zostają uruchamiane wszystkie mechanizmy sterujące życiem po tej stronie życia.
Główne przestrzenie są cztery, dzieląc się potem na 11 i do dokładnych wyjaśnień ich funkcji dojdziemy w dalszej części wykładu w temacie budowy świątyni.
Wszystkie dziwne czynności, które wykonują prorocy na polecenie słyszanych słów Wyroczni, czy Boga Zastępów (Ezechiel), np. wypowiadanie przez nich słów „proroczych” jest porozumiewaniem się z Jednostką Świadomości znajdującą się w Morzu – inaczej komputerem, nazywanym Enigmą. Przenoszeniem do niej oprogramowania, pośrednictwem do przestrzeni Zastępów, aby odpowiednio respektowały i kierowały wykonaniem scenariuszy zdarzeń w danym rejonie zamieszkiwania społeczności, a także na całej Ziemi.