Lifechip.pl

Wstęp

 

pierwsza  prawda naukowa -  mózg myśli!?
NIE Myśli - cywilizacyjne, naukowe, komunistyczne, ateistyczne kłamstwo !
dowód  - udowodnione prądy na głowie nie mają NIC wspólnego z aktywnością neuronów, gdyż nikt na świecie NIE zna teorii fizycznej udowadniającej w jaki sposób  pole elektrom. mogłoby przejść przez 5 warstw elektrolitu, nikt  z fizyków na świecie nie potrafi wytłumaczyć tego zjawiska.

nie kwestionuję ich obecności lecz są pochodzenia zewnętrznego...z, jak poniżej.

druga teologiczna prawda naukowa - kłamstwo, BŁĘDNE  tłumaczenie słowa KABOD występujące 100.. razy w Piśmie świętym.
dowód -
tłumaczenie jako Chwała - synonim  sława - chwała NIE odzwierciedla obrazu i działania urządzenia, które jest nazywane KABOD - org. tłum. Ciężki,

TO urządzenie PROCESOR KWANTOWY - odpowiada za tworzenie świadomości i wszelkie systemy sterowania - metabolizm, behawior,...działanie kosmosu

Twierdzenie BACONA mówi, że
„mało nauki odwodzi od Boga, dużo nauki prowadzi do Boga”


 Mózg jest to najbardziej prostym funkcyjnie narządem człowieka.
Stopień jego rozwoju NIE WARUNKUJE istnienia świadomości. Mózg głowowy jest zbiorem neuronów wydzielniczych i ruchowych.
Pola neuronowe to komórki wzmacniająca pole elektromagnetyczne poprzez udział prądów poprzecznych Halla w istocie białej i przesyłające sygnał do dalszych części organizmu.
Działanie kontrolne realizowane przez świadomość oraz układ automatyczny - tzw. System Operacyjny znajdują się w Procesorze kwantowym zwanym Koło życia - Lifechip.
Neurony wraz z receptorami decydują o wytwarzaniu wszystkich doznań zmysłów - bo na zewnątrz ciała NIC nie istnieje - co NIBY istnieje. Badania laboratoryjne nie wykazały istnienia pól neuronów bólowych. Neurony nie wytwarzają bólu!  Ból odczuwany jest przez pole - ciało - macierz świadomości jako efekt połączenia (anihilacji) zewnętrznych pól elektromagnetycznych na poziomie pojedynczych fotonów.

Dowody aktywności neuronów określanych jako procedury EEG - NIE są wiarygodne. Brak teorii fizycznej na przepływ pola elektromagnetycznego z neuronów przez 5 warstw elektrolitu na powierzchnię głowy.
Badane prądy na powierzchni skóry są pochodzenia zewnętrznego i nie penetrują do środka organizmu zgodnie z zasadą "klatki faradaja". Nie są adekwatne do stanów aktywności wewnętrznych neuronów.
Między neuronami czuciowymi i ruchowymi rozmieszczone są włókna kojarzeniowe.

Skład - istota szara oraz Istota biała będąca  zbiorem neuronów z silnie rozwiniętą osłonką mielinową. Najnowsze badania wskazują na silną przebudowę istoty białej w okresie dojrzewania w wieku 15 - 18 lat. Co wyróżnia się (jak każdy zauważył) objawami zaburzeń behawioralnych. Przyczyną jest przejście ze sterowania systemem operacyjnym  na większy
udział sterowania świadomością. Układy przeciwstawne.
Okres sterowania automatycznego S.OP. to od poczęcia do tego okresu przebudowy.

 Mózg jelitowy - zbiór 4 mld neuronów wydzielających neuroprzekaźniki, które decydują o destrukcyjnych stanach psychicznych przeciwstawnych do tworzonych w komórkach wydzielniczych pól neuronowych mózgu głowowego. Brak pracy nad rozwojem  świadomości (nad udziałem świadomym w sterowania) inaczej działanie niezgodne z Instrukcją obsługi Ciała blokuje prawidłowy katabolizm mający prowadzić do wyłączenia tego układu wydzielniczego i automatycznie
przełącza sygnały do katabolizmu układu neuronów mózgu głównego powodując choroby neurodegeneracyjne - Parkinson, Alzheimer.
Do publikowanego wiele lat temu art. o badaniach mózgu brzusznego
dodałem komentarz -
"Badanie we krwi obwodowej markerów wymienionych chorób nie umożliwia wskazania jaki układ neuronów je produkuje, co wyklucza odpowiednią diagnozę."
Obecnie po 25 latach badań odkryto jeszcze jeszcze jeden destrukcyjny czynnik.
Badania (art. Focus 06.16) tego układu neuronów wskazują, że tym elementem jest synteza amyloidu.
Czynnik ten również źle wysterowany atakuje tkanki serca.
W polskich pracach naukowych i środowisku lekarskim temat "mózgu brzusznego" nie występuje, co doskonale świadczy o fachowej wiedzy.

Sekcyjnie  "mózgi" kładąc na stole mamy do czynienia z północnym i południowym. Natomiast przyjmując ich rzeczywiste działania w języku informatycznym mamy do czynienia z mostkiem północnym i południowym dwóch ośrodków kontrolnych zwanych inaczej - chipsetami.
Po prostu idąc bardziej w technicznym rozwoju jaki wymyślił Konstruktor są to kontrolery programowalne w każdym procesie ich działania.
Eliminacja jakiegoś pola neuronowego, np  w chorobie, mechanicznym uszkodzeniu..., powoduje przekierowanie na inne pola aby nie dopuścić do braku działania zasilanych urządzeń. Pola te nie tylko poruszają częściami ciała - ręka, noga, ale również układy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej, wolnej i szybkiej i najważniejsze działają na mechanizm powstawania - narzucania stanów psychicznych.

 

Przez tysiąclecia rozwoju człowieka w różnych społecznościach rozsianych na ziemi dociekano – jaki może być sens życia człowieka? Przeminęło wiele istnień ludzkich, wielu filozofów trudzących się nad rozwiązaniem tego problemu nie dożyło czasów, w których można by odpowiedzieć na to pytanie posługując się zgromadzonymi przez badania naukowe danymi doświadczalnymi.

Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco prosta otóż – życie człowieka na ziemi nie ma sensu! jest to złe określenie z punktu widzenia człowieka w trakcie rozwoju. Można mówić jednie o CELU jaki można osiągnąć. Jest jedynie najlepszym wyborem pomiędzy stworzonymi możliwościami bytu – przestrzeniami – stanami egzystencji, bo Bóg stwarzając człowieka powiedział, że „to jest dobre”, a jeśli ON tak powiedział to nie może człowiek wymyślać niczego lepszego.

Końcowy fragment Ew. św. Mateusza mówi: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”…, oraz „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”.

Przez blisko 1500 lat „świat” to tereny Ziemi pozbawionej kilku dość dużych obszarów znanych obecnie, czy o tych kontynentach mówił Jezus? Bo właśnie w myśl tych słów głoszono tam Chrześcijaństwo zabijając mieczem i niszcząc ogniem.

Rozpocznijmy czasy bardziej cywilizowanej formy krzewienia chrześcijaństwa w kontekście wiedzy naukowej wszystkich dostępnych dziedzin, choć w wielu przypadkach intencją tworzenia nowoczesnej nauki jest udowadnianie Życia bez udziału Boga. Wychodząc od odmiennych założeń początkowych wykorzystując obowiązujące doświadczenia naukowe można w połączeniu z wiedzą Objawioną wykreować nową wizję człowieka.

Dorobek cywilizacyjny nauk humanistycznych i technicznych jaki dokonał się od zaistnienia człowieka na ziemi, jego dążenia do odkrycia swej Istoty, były planem prowadzącym do poznania działania Procesora, który jest źródłem tworzenia jego myśli i doznań psychicznych.

Treścią poniższego przekazu jest uzmysłowienie człowiekowi, że nie jest problemem kwestia czy istnieje Bóg i wiary w Niego, czy fakt Jego nieistnienia, gdyż nawet pogańskie i prymitywne ludy poprzednich cywilizacji wierzyły w Boga. Wiarę należy dać kwestii Wiedzy o Sferze Jego działania, trzeba uwierzyć w mechanizmy, poprzez które może się objawić w człowieku.

Jego polem działania są elementy odpowiedzialne za sterowanie na wszystkich poziomach

i przestrzeniach, które Jego Prawa stworzyły.

Każda wykonywana przez człowieka czynność wynika z jego stanu psychicznego (o ile oczywiście nie zostanie do niej przymuszony siłą), nawet fakt czy dojdzie do dalszej czynności czytania przedstawianych treści. Nauka przekazana przez Jezusa i Nasza sprowadza się do wyjaśnienia, że stan psychiczny jest stanem narzuconym przez mechanizmy wbudowane w konstrukcję człowieka. Najważniejszy przekaz z Ewangelii mówiący o „Wyzwoleniu się z NIEWOLI” dotyczy opanowania, zablokowania i zniszczenia tych mechanizmów, jeszcze raz powtórzę – wyzwolenia się z mechanizmów narzucających stan psychiczny. Zadaniem świadomości powinna być umiejętność logicznej oceny sytuacji na podstawie posiadanej wiedzy, np. o konsekwencjach wynikłych z łamania obowiązujących praw i odpowiednie wynikające stąd ukierunkowanie swoich czynów, gdzie elementem wykonawczym jest ciało materialne.

Obecnie obowiązująca nauka w zakresie wiedzy o Świadomości została skierowana w kierunku udowadniania, że jej źródłem jest mózg. I z tego faktu wynika kilka logicznych konsekwencji, że jeśli nie ma mózgu, to nie ma istnienia, świadomości i myśli, czyli nie ma Ja, a co za tym idzie nie istnieje odpowiedzialność za czyny dokonane w życiu na Ziemi.

Każdy, kto wyznaje wiedzę o myśleniu mózgiem jest wrogiem Boga, jest ateistą i za każdy swój czyn zostanie po śmierci mózgu rozliczony, bez względu na fakt, w co wierzył.

Nauka penetrując najgłębsze przestworza struktur biologicznych w ciele człowieka doszła do postawienia pytania: po co jest cały człowiek w strukturze makro skoro cała istota życia koncentruje się w strukturach transkrypcji DNA? Czy struktura makro jest tylko opakowaniem dla genów, które decydują jak będzie wyglądać to opakowanie?

Aby to pięknie wytłumaczyć ludowi znaleziono temat zastępczy, że to wszystko jest potrzebne do zbudowania mózgu, który jest siedliskiem myśli i steruje wszystkimi procesami. Proste i jedyne wytłumaczenie, lecz niestety całkowicie mijające się z Prawdą Tworzenia.

To właśnie na poziomie sterowania strukturami DNA istnieje największa Świadomość, bo te miejsce jest siedliskiem Boga Zastępów. O ile człowiek w swej postaci makro może zdobywać kosmos i podbijać inne planety to nigdy nie spotka tam Boga „twarzą w twarz”. A można tego dokonać jedynie posiadając ciało fizyczne i Ja – Świadomość zbudowaną z pola (elektromagnetycznego), inaczej Energii i Informacji.

Poznano dokładnie anatomię człowieka i wiele jego funkcji w działaniu fizjologicznym jak również wiele reakcji organizmu w sytuacjach stresowych, patologicznych czy sztucznie wywołanych. Odwołam się tutaj do jednego z takich zjawisk.

Otóż istnieje w mózgu zbiór komórek zwanych płacikiem ciemieniowym, którego wycięcie – uszkodzenie powoduje sytuację, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia drugiej połowy ciała, inaczej mówiąc z jego świadomości zostaje wycięta część przestrzeni. Jeśli czyta książkę to tylko połowę strony, goli połowę twarzy i dba tylko o jedną stronę ciała. (Fizjologia William F.Ganong str. 335)

Istnieje również inna grupa komórek w istocie szarej mózgu (jeszcze nie nazwana), która zostaje uaktywniona w odpowiednim czasie rozwoju człowieka i jej aktywacja powoduje zjawisko odczuwania dodatkowych przestrzeni wypełnionych również obrazami i dźwiękami, których inni nie potrafią dostrzec. Ludzie ci są najczęściej uważani za niezrównoważonych psychicznie, bądź w najlepszym przypadku nazywa się ich wizjonerami i za wszelką cenę otoczenie chce ich zrównać z ogółem głuchych, niemych i ślepych.

Przedstawiona w wykładzie nowa Wiedza na temat budowy i działania Świadomości została zapisana w tych dodatkowych przestrzeniach, które są w tej chwili odkrywane metodami matematycznymi.

Pismo Św. jest zbiorem wszystkim znanych liter, lecz obrazy tam przedstawione, zapisane mogą być odczytane jedynie przez osoby widzące przestrzeń, a nie jak u wszystkich normalnych, którzy widzą jedynie symulację tzw. zetowej (wektora z).

Proponuję spojrzenie na odmienny sposób interpretacji ogólnie znanych zjawisk przyrody. Wychodząc z innych założeń podstawowych można dojść do zupełnie odmiennych (przeciwnych) wniosków końcowych, które pozostają w zgodzie z rezultatami doświadczeń naukowych.

Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne cząstki somy i psyche.

Podtytuł i dodatkowy motyw przewodni może również brzmieć – „Dlaczego człowiek staje się swoim zabójcą?” - "Algorytmy życia" - "Z iluzji świata do Rzeczywistości Stworzenia" - ...

 

 

Im bardziej dana cywilizacja rozumie, że jej obraz świata jest fikcją

tym wyższy jest jej poziom nauki”

A. Einstein

 

 

 

Treść zawiera wyjaśnienia m. in. następujących zagadnień:

Co jest źródłem myśli, Morze Informacji, czynniki – Złoto, Kadzidło i Mirra;

Jakim celom służy mózg, neurony, synapsy;

Czym jest duch, duchowość – psychika, zagadnienie religii;

Znaczenie Krzyża, ołtarza oraz symboli religijnych zawartych w Piśmie Św.;

Procesy związane z tworzeniem stanów psychicznych;

Tworzenie materii, zagadnienie pól elektromagnetycznych;

Zagadnienie falowo – korpuskularnej struktury materii,

Budowa atomu i związane z tym zagadnienie pobierania energii – piramida, gwiazda Dawida;

Struny jako abecadło życia, elementy akumulujące energię i tworzące bariery energetyczne;

Magnetyczne właściwości hemoglobiny i ich wykorzystanie w przesyłaniu informacji;

Przyczyny śmierci, chorób i nieszczęść;

Przyczyny poszczególnych chorób – np. choroby nowotworowej;

System sterowanie zapisu i kasowania informacji na DNA, przyczyny uszkodzenia struktur;

Instrukcja eksploatacji ciała materialnego;

Czynnik łączący psyche z ciałem materialnym, zagadnienie inteligencji człowieka;

Zjawiska parapsychiczne, UFO, radiestezja, bioterapeutyka;

Rodzina i jej wewnętrzne połączenia;

I wiele NOWYCH, ciekawych i niewyjaśnionych dotychczas problemów;

Copyright © 2014 Lifechip.pl